išmokėti

išmokėti
1 išmokė́ti 1. tr., intr. R50, K sumokėti už ką: Algas išmokė́ti 78. Šmotą pinigų išmokė́jau J. Dabar sakyk, kuo aš tau skolingas, – išmokėsiu Ašb. Aš išmokėsiu [už nuganytus rugelius], berneli, tik nepasakyki tėveliui JD702. | Kraujais skolas išmokėjai KN253. | refl. tr., intr.: Motyna rūpinas neišsimokėsianti J.Jabl. Išsimokė́jom, išsiteisėm visas skolas, tai dabar ramu bus gyventi Š. Žiūrėk, kiek vienais mokesčiais per metus išsimoka (išleidžiama mokant), ė kurgi da apsivilkimas, apsiavimas Ds. Gerkim, gerkim, mieli broliai, kuo išsimokė́sim? (d.) Klvr. Neišsimokantis skolininkas TTŽ.
išsimokė́tinai adv. išpirktinai: Siuntinį siuntė išsimokėtinai J.Jabl.išpirkti (ppr. svaiginamųjų gėrimų) kam pavaišinti: Išmokėk man alaus Šts.
2. refl. mokėti dalimis kokią pinigų sumą per tam tikrą laiką: Pamaž, pamaž ir išsimokė́siu už tą butą Jnšk. Išsimokamasis pardavimas .
išsimokė́tinai adv.: Ką nors nusipirkti išsimokė́tinai . Nupirko labai pigiai ir ne už grynuosius, o išsimokėtinai A.Vien. Taip ir aš nusipirkau motociklą išsimokėtinai A.Gric.
3. refl. prk. atsilyginti kokiu veiksmu už kieno padarytą veiksmą: Taip tatai išsimokėjo už tiek geradėjysčių S.Dauk. Jis už gera tau piktu išsimokės Tat. 4. tr. atiduoti dalį, išleidžiant į marčias ar žentus: Buvo dvi seseri ir du broliu. Dabar viens vieną, antras antrą išmóka Als. 5. refl. duoti pelno, naudos, apsimokėti: Toks darbas neišsimóka J.Jabl. Tau neišsimokė́jo daužytis lig Panevėžiu[i] tokiam šlapumėly – būtum ir čia gavęs tokių daiktų pirkti Jnšk. Keisti vienas svetimas žodis antru, irgi svetimu, neišsimoka K.Būg. Dėl tokių niekų neišsimoka gaišti laiko Jnš. Neišsimóka daug metų braškes laikyti Krm. \ mokėti; antmokėti; apmokėti; atmokėti; damokėti; įmokėti; išmokėti; numokėti; pamokėti; permokėti; primokėti; sumokėti; užmokėti; paužmokėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išmokėti — vksm. Išmokėti dárbo ùžmokestį, pãskolą, pãšalpą, kompensãciją …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išmokėjimas — 1 išmokėjimas sm. (1) 1. R43 → 1 išmokėti 1: Kasininkas gudriai sugalvojo atsiteisti: porai savaičių nutęsė Rūkštelei atlyginimo išmokėjimą J.Dov. 2. mokėjimas dalimis per tam tikrą laiką: Davė ant išmokėjimo Krm. | refl. Krm: Išsimokėjimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavesti — pavèsti, pàveda, pàvedė K, KŽ; N 1. tr. NdŽ padėti eiti vedant: Blogai [aklam], ir nebus kas pàveda, kai man, viena, išgriūsiu iš lovos, ir gulėk, šitep bus Kpr. Pàvedė vaikai [tėvą], nugriuvo vėl, žiūri, jau pamėlę lūpos Skdt. Apent anam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkrauti — (dial.) tr. 1. ant viršaus uždėti: Liepa ant tų lentelių sluogus antkrauti S.Dauk. 2. prk. uždėti, paskirti: Žmogus … nebegali išmokėti antkrautus jam vyresnybinius mokesčius A1884,361. krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antmokėti — 1 antmokėti (ž.) intr. permokėti, duoti viršaus: Brangiai reik antmokėti perkant Dr. mokėti; antmokėti; apmokėti; atmokėti; damokėti; įmokėti; išmokėti; numokėti; pamokėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmokėti — 1 apmokėti 1. tr., intr. atlyginti, sumokėti tai, kas priklauso, privaloma: Ažu mokyklę reikia apmokėt ir knygas nuspirkt Dgč. Apmokėjo visiems skolininkams BsMtII168. Ma[no] visos mokystos apmokėta Rod. JAV moters darbas apmokamas pigiau, negu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvarta — 2 apvarta (neol.) sf. žr. apyvarta 5: Kame bus didesnė apvarta, toji sankrova išmokėti turės daugiau VŽ1904,17 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžadėti — apžadėti, àpžada, ėjo tr. KI505, K 1. Q84, B, R66, MŽ88, BzB272, M, L, OGLII358, Rtr, NdŽ, KŽ pažadėti, prižadėti ką duoti ar padaryti (ppr. prisiekiant): Ir apžadėjo čia an tuo keliu pastatyti koplyčelę Gršl. Įsirgęs apžadėjo dveigį jautį ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmokėti — 1 atmokėti 1. tr., intr. K duoti pinigus ar kitokias vertybes, atsilyginant už ką, atsiteisiant: Jau įstengia jie ne tik palūkanas nustatytu laiku atiduoti, bet jau gali po kiek ir pačių skolų atmokėti I.Simon. Penėk [mane] tris metus – paskui aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėdyti — ×atrėdyti tr. LVI185, Skd išleidžiant vaiką iš namų, išmokėti dalį, pamokėti: Atrėdyti yra duoti, kiek padėta nuo tėvų žėdnam vaikui J. Gentys vyriškio turėjo marčią atrėdyti ir už vainiką atduoti S.Dauk. Iš kur paimti piningų broliuo atrėdyti?!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”